Freelancer: Supriatin
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

flexible report, One input for all report

I give the concept. if you choose me, I can make more than that, with the conditions still in the same data.

Bài tham dự cuộc thi #41 cho Excel Sheet cosmetics and aesthetics enhancement
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.