1. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 148
  Bài tham dự #148 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 147
  Bài tham dự #147 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 146
  Bài tham dự #146 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 145
  Bài tham dự #145 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 122
  Bài tham dự #122 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 116
  Bài tham dự #116 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 115
  Bài tham dự #115 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 98
  Bài tham dự #98 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích