ideaz13 Avatar

Các bài tham dự của ideaz13

Cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"

 1. Á quân
  số bài thi 154
  Bài tham dự #154 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 153
  Bài tham dự #153 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 152
  Bài tham dự #152 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 96
  Bài tham dự #96 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 93
  Bài tham dự #93 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 91
  Bài tham dự #91 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Exciting new logo for an IT services firm called "oopa"
  Bị từ chối
  0 Thích