Freelancer: milonpntlbd
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Downloaded video

Video size 1280x720 Video Duration 2 minutes 36 Second 06 Frame Frame Rate : 29.97 Video Format : .mov Video Codec : Apple ProRes 422 HQ Video Size : 2 GB For Demo insert only 20 Seconds Video.

Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.