Freelancer: BorisFiricki
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

New cover

I made some changes on cover. I changed things you said. Is this colour of text "like us" better?

Bài tham dự cuộc thi #27 cho Facebook Cover
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.