Freelancer: thuybot
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Clean font - avatar matched with cover

Hi Techiesplus - Just post my cover design - Please take a look and leave me your comment. thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Facebook Cover Banner Design
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.