Freelancer: SagarChitrakar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

The detailed look

The detailed version to my entry #9. It's a perfect fit for every device.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Facebook cover photo design -- 3
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.