Freelancer: Koyr
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Foodix FB cover

So fun with drawing for your facebook page cover, try to put my creative. Please give me the feedback, so I can fix/improve my works! Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     Facebook cover photo design -- 3
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.