Freelancer: aquazure
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Bass and time

I shortened a few of the lyrics to fit the beat i was using. Subject to change. I can add melodies and harmonies upon request. hope you like it

Bài tham dự #5

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.