Freelancer: gulfemuslu
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Last Two Poster Design #4

Made the letters closer to each other and dragonflies closer, what do you think?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    118
                   cho                     Film Poster
Bài tham dự #118

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.