Freelancer: babakneza
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

first illustrate

Dear sir, I was started illustrating a young african american, But I was not sure it's what you want. So if you like my design, please send me a feedback, Then I'll finish it. Thanks.

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Flat Design Character
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.