Freelancer: escadrill
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

xh_2

I went a little with the visual identity and linked it with the name of what the company does, if only feedback can, thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Flyer design
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.