Freelancer: joecan517
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

RAMEN KID

Hip, modern, and cute anime-inspired mascot with a full-packed ramen bowl and large chopsticks makes this logo attractive and catchy.

Bài tham dự cuộc thi #76 cho Food Blog Logo "Slurp My Bowl"
Bài tham dự #76

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.