Freelancer: alsabbir10
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Business card and letterhead

I designed your business card and letterhead with a High-Quality print-ready file. It's a modern, sticky, elegant design just as you said. And let me know if you need any changes. Thank you, Sir.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    172
                   cho                     Forwarder coordinated image and truck+ trailer image
Bài tham dự #172

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.