Freelancer: Kvovtz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

Test logo, dos modalidades, una con sombra otra sin la sombra gris detrás de los poligonos

Bài tham dự cuộc thi #32 cho Fresh Music Logo
Bài tham dự #32

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.