Freelancer: vikas0261
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Screenshot of webpage

Please check this screenshot as this is purely designed in main.css file if i got permission to change in html then i will be more better.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    11
                   cho                     Front End Developer - 100% CSS Web Design
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

 • sKIPper76
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  The design of the page looks very uninspired. Color combination not good, too.

  • cách đây 2 tháng