Freelancer: Yateesh2
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Hello

Please provide feedback I've uploaded 5 designs I'll continue once you approve them all. message me if you need the Figma file.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      4
                     cho                       GUI screen and buttons for 3D printer
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.