Freelancer: krsicreates
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GUI design

Includes all custom made icons and graphics. I used free-to-use stock photo as background.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      9
                     cho                       GUI screen and buttons for 3D printer
Bài tham dự #9

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.