Freelancer: markjundatu05
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

enemy v2

I hope you like it Please let me know if anything needs to be changed.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    13
                   cho                     Game pixel art assets
Bài tham dự #13

Bảng thông báo công khai

 • markjundatu05
  markjundatu05
  • cách đây 4 tháng

  I simply tweaked it a little, making it a little less detailed.

  • cách đây 4 tháng