Freelancer: HauntingPixels
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Xenonemesis

Game plot inspired me to make this character, I think it could be a good nemesis for the character, I hope you like it


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    31
                   cho                     Game pixel art assets
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.