Freelancer: rjjmregalado
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Alien Boss

Some kind of boss/mini-boss I made. Inspiration came from the acid pits in your laboratory level. I thought it would be cool to have an alien mutated by all the acid in the area.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    36
                   cho                     Game pixel art assets
Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.