Freelancer: HauntingPixels
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GAME ASSETS

updating my entry with a guardian inspired by the story, I hope you like it


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     Game pixel art assets
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.