Freelancer: Monkey777
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

FAMILY

I hope you like the result. I tried really hard and I enjoyed the proccess.

Bài tham dự cuộc thi #22 cho 4 Generation family photo edit
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

  • Monkey777
    Monkey777
    • cách đây 3 năm

    Every person on the photo is smiling and every face is well seen)

    • cách đây 3 năm