Freelancer: Muhib10
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Gorgeous Flyer for Women's Program

Hello CH. Here is my proposal. I tried my best to give it a feminine looks. I hope you'll like it and tell me your feedback. I'm open to any kind of suggestion so feel free to tell me your feedback. Thank you! Regards, Muhib

Bài tham dự cuộc thi #35 cho Gorgeous Flyer for Women's Program
Bài tham dự #35

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.