Freelancer: nirraschi
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Preview of my design in progress

Hi!! Please enter to my rive to see the work in progress https://drive.google.com/drive/folders/1kEH3GEP_hy_BLgtYhed0AFrpah9iLcDl?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Graphic Design , an Icon set images to make GIF based animated UX Buttons.
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.