Freelancer: Seguro Technologies
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design 01

Hi, Please check our initial design draft and let us know your comments and rating. This is a resized version of the original one. Thanks, Team Seguro Technologies

Bài tham dự cuộc thi #3 cho Graphic Design for screen shot
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.