Freelancer: LautIdea
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

new Entry

here ive uploaded new entry, based by your brief and adding some elements. I hope you like it. Regards.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     Graphic Designer / Illustration
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.