Freelancer: AnanievA
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Another logo

Another logo, the main idea is the correct typography, minimalism and high readability of the logo.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    45
                   cho                     Graphic design for a Logo
Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.