Freelancer: russlab
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Gummy Packaging Design

Hi:D This is my packaging design proposal, hope you like it! If you want any changes don't be afraid to contact me and I'll do it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     Gummy Packaging Designs
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.