Freelancer: Freelancermiraz
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

HTML5 Animated Google Banner Ads

Please check the video of the HTMLAnimated Google Banner Ads. Hope you like this.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    91
                   cho                     HTML5 Animated Google Banner Ads (150 + 1000 USD)
Bài tham dự #91

Bảng thông báo công khai

 • Freelancermiraz
  Freelancermiraz
  • cách đây 1 tháng

  https://drive.google.com/file/d/1Od5a-bCCerwFbNpWkSseMvyN86tkC94B/view?usp=sharing

  • cách đây 1 tháng