Freelancer: chawlashikhar12
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo for your business.

I designed this logo for you magazine website, on adobe illustrator. Give feedback and comment changes you want in this design.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    79
                   cho                     Hire talented & creative designer for a LOGO..Budget 50$
Bài tham dự #79

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.