Freelancer: ishamsul1478
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design a Logo

Dear Sir, I tried to make a simple logo according to your wish. If you like it please let me know. I can customize color & fonts if you want. Please give me a review if you appreciate it. Thank You.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    256
                   cho                     Hotel Luna
Bài tham dự #256

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.