Freelancer: josephmoyers
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LH Logo Entry

I have designed a few logos for your review and consideration. Please let me know if you prefer other colors or shapes. Joe


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    93
                   cho                     I Need A Logo Designer
Bài tham dự #93

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.