Freelancer: quantumsoftapp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

v1.0

Hello, here is my idea on the landing page. I used elegant colors and rich jewelry. The word DEMO wont be on the final version. Let me know what you think. All the best.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      12
                     cho                       I Need Some Graphic Design Jewelry Contest
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.