Freelancer: JoaquinRod
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2d Soccer game character design

Hello sir, this is my entry for your character design. Please feel free to tell me if you need to change something on the design. Regards


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     I need a character design for a game
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.