Freelancer: JoaquinRod
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

2d Soccer game character design (2)

Hello sir, here is my second entry, this time on 3d stick figure style on withe background


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     I need a character design for a game
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

 • Cronum216
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Hahaha this one is great haha ?? Love it

  • cách đây 4 tháng