Freelancer: baturia
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My Work!

Hello sir, here is my second entry, this time on 3d stick figure style on withe background


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    37
                   cho                     I need a character design for a game
Bài tham dự #37

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.