Freelancer: Sourav9192
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

RCJ

BASED ON YOUR DRAWING I HAVE SIMPLY DONE MY JOB I NTRIED TO FOLLOW ALL OF YOUR DETAILS AS VARIED THANK U .IF U WANT TO CHANGE ANYTHING PLEASE SAY SO. I HAVE ALSO DONE A LITTLE MOCK UP FOR YOUR CONCERN


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    92
                   cho                     I need a clean logo designed - 28/11/2020 16:18 EST
Bài tham dự #92

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.