Freelancer: ZanaAna
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

RCJ4 Logo Design

I design a logo that is clean and minimalist. I put some retro concept through colour & style.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    120
                   cho                     I need a clean logo designed - 28/11/2020 16:18 EST
Bài tham dự #120

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.