Freelancer: desi9ntrends
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo design for INTROCOOKING.COM

logo design for INTROCOOKING.COM

Bài tham dự cuộc thi #3 cho I need a few logos.
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

  • weslemos
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 5 năm

    Think I could see you try some of the other designs?

    • cách đây 5 năm