Freelancer: sinsinung
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LLuvia Bakery

the lluvia bakery logo uses a heart symbol that describes health, happiness and this heart symbol is formed using the letter L which is formed into love


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    52
                   cho                     I need a graphic designer to rebrand my company
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.