Freelancer: sheharyaranwar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

PLEASE READ THE DESCRIPTION

I have incorporated birds and waves in a single pictogram which conveys the message of freedom, nature, travel and pragmatism.

Bài tham dự cuộc thi #617 cho I need a logo designer
Bài tham dự #617

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.