Freelancer: alinshazlin96
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Design Logo

Hi there, i had create a logo for your new brand. I hope you will like it. Feel free if you want to ask me anything. Please rate my work. Thank you. Best regard, Shazlin

Bài tham dự cuộc thi #45 cho I need a new brand identity logo
Bài tham dự #45

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.