Freelancer: PixelTerritory
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LOL Playground black background

Dear Andreea, I had some more thoughts on your requirements and put a lot of effort in my new design for you. I hope you'll like it. :-) Best regards Laura

Bài tham dự cuộc thi #47 cho I need a new brand identity logo
Bài tham dự #47

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.