Freelancer: adstyling
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

One more design

This is same as my first logo with little 3-d effect and classic font.

Bài tham dự cuộc thi #53 cho I need a nice art design of a neuron
Bài tham dự #53

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.