1. Á quân
  số bài thi 57
  Bài tham dự #57 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 55
  Bài tham dự #55 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 51
  Bài tham dự #51 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 50
  Bài tham dự #50 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 49
  Bài tham dự #49 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 56
  Bài tham dự #56 về Graphic Design cho cuộc thi I need a simple template for a mineral label which is like a business card like card for identifying minerals like a name-tag
  Đã rút