Freelancer: saddam664
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo Design

It is a jpeg file. If you like this design, then I will provide the main vector file, png, jpeg, & SVG file. Also, I will provide 5 different color change logo.

Bài tham dự cuộc thi #339 cho I need an artist.
Bài tham dự #339

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.