Freelancer: JOHURUL000
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

label design

Hello sir, Here is my design. I hope you like this. If you like this design or need any change please leave comment & feedback. Thank You


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    4
                   cho                     I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.