Freelancer: Keeseeel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

XSS

XSS on /pesquisa.php site on "search" field XSS on mainsite on "search_geral" field msg me for more details


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     I need help to test security for this website:
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • jpcarvalho
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  hi

  • cách đây 7 năm
  1. jpcarvalho
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 7 năm

   ok

   • cách đây 7 năm
  2. jpcarvalho
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 7 năm

   send a example please.

   • cách đây 7 năm