Freelancer: Keeseeel
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Possibility of SQL Injection

Improper encoding and input validation creates a possibility of SQL Injection. However, no attempts of exploitation were performed.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    3
                   cho                     I need help to test security for this website:
Bài tham dự #3

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.